[†ôi hÿ √ọñg… ¹ ñgàÿ ćhỉ £à †höáñg wä ¹ £á† †hô¡… ñgày mä¡… †ô¡ sẽ £ạ¡ ¢µờ¡… £ạ¡ hÿ √ọñg.... Ï'll døñ'† ¢rÿ... Çäñ'†...ñëvër give up..!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC