Em đủ mong manh để cần a che chở, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để vứt bỏ những thứ ko xứng đáng với em.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ