Chỉ vài lời chào nhau...lòng càng không thể dấu..
GUU TÂM SỰ