"Có những người chúng ta lựa chọn rời bỏ, cũng có những người lựa chọn rời bỏ ta. Bởi vì đôi khi những thứ là của mình chưa chắc đã khiến mình hạnh phúc."
GUU TÂM SỰ