tôi của ngày hôm nay không còn sợ thất bại cũng không đặt nặng thành công mà chỉ biết nỗ lực hết sức cho công việc, đón nhận thành quả của nó và tiếp tục tiến bước
GUU TÂM SỰ