Tôi tự nhận mình là người tốt, một con người rất tốt. Nhưng buồn thay, người ta hay bảo "người tốt thường chết trẻ"
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC