tàn ác,giả tạo,lạnh lùng.=))
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ