Em viết về cảm xúc của chính mình - Em nói về niềm vui, lỗi lo, sự sợ hãi - Và e đã vượt qua nó như thế nào... https://www.facebook.com/shynmoonmie
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC