Cảm xúc nếu không được viết ra thì nó sẽ nhanh chóng bị cuốn trôi, nhưng nếu được ghi lại thì sẽ tồn tại thành những khoảng kí ức .... Tôi lưu lại chúng để ngày hôm sau tôi vẫn có thể đọc lại những cảm xúc của chính tôi vào ngày hôm qua...
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ