Chỉ là, đôi khi có những chuyện, những việc không biết kể cùng ai, có người nghe chỉ sợ không có người hiểu. Và cũng có những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, thôi thì cứ viết, viết cho nhẹ lòng!
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ