Mạnh mẽ hay yếu đuối là do chính suy nghĩ và cách sống bản thân quyết định...
GUU TÂM SỰ