Viết không chỉ đơn thuần là viết. Viết còn là để cảm xúc chảy trôi. Ngôn ngữ giản dị bình dân thôi. Chỉ mong tìm được một người đồng cảm <3
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ