Tôi thích viết, viết cho những cảm xúc của mình, tôi không phải nhà văn, nhưng tôi muốn dugf từng lời văn của mình lưu lại ký ức của bản thân.
GUU BẠN ĐỌC
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC