Những người yêu nhau, đi một vòng lại quay về với nhau. :)
GUU TÂM SỰ