Khuấy nước cho bớt reo không bằng rút củi cho bớt lửa
GUU TÂM SỰ
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC
GUU BẠN ĐỌC