người yêu văn, yêu cách diễn đạt của câu từ.
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ