Chỉ mong mình sẽ là cơn mưa, rửa trôi hết nỗi buồn trên nhân gian
GUU TÂM SỰ