Gồ ga, chạy đi em, đến khung trời mà em mơ ước, thử vươn tay ra, có thể không ai nắm lấy nhưng em sẽ bắt được những vì sao. Fb: https://www.facebook.com/vuy.dram Tumblr: https://vuy-dram.tumblr.com/
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ
GUU TÂM SỰ